Prepravný poriadok ZAJO TAXI

PREPRAVNÝ PORIADOK ZAJO TAXI

(osobná taxislužba)

Prepravný poriadok taxislužby je vypracovaný v súlade súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

ČL.I

Úvodné ustanovenia

 1. Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými

a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

 1. Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

ČL. II

Taxislužba

 1. Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

ČL. III

Dopravca

 1. Dopravca je povinný najmä:
 2. a) prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa Prepravného poriadku,
 3. b) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia Prepravného poriadku na svojom webovom portáli.
 4. c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
 5. d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení
 6. e) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby,
 7. f) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 8. g) označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom taxislužby,
 9. h) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, voči cestujúcim a tretím osobám (vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla),

ČL. IV

Všeobecné povinnosti prepravcu

Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným poriadkom musí byť:

 1. Poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel osobnej taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam a tretím osobám.
 2. Označiť každé vozidlo osobnej taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI (na streche transparent) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom objednávkovej služby.

a)súčasťou označenia musí byť logo dopravcu,

 1. b) označenie môže byt nezmazateľné písmo znalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou,
 2. c) magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky je prípustné.

3 Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri.

 1. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.

ČL. V

Osobitné povinnosti dopravcu

 1. Zabezpečiť‘ zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.
 2. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
 3. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

4.Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len ,,prepravná povinnosť“)

5.Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:

 1. a) oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
 2. b) platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
 3. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
 4. a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
 5. b) kópiu koncesnej listiny,
 6. c) doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
 7. d) doklad o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako dvanásť mesiacov,
 8. e) preukaz totožnosti, preukazu vodiča vozidla taxislužby.

ČL. VI

Vozidlo taxislužby

 1. Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:
 2. a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
 3. b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 4. c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne, vrátane miesta pre vodiča,
 5. d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
 6. e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
 7. f) Je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a neporušenou plombou,
 8. g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného.

ČL. VII

Stanovište taxislužby

 1. Stanovište vozidiel osobnej taxislužby (ďalej len ,,stanovište“) je jedno alebo viac vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim osobnými autami taxislužby.
 2. Stanovište je označené:
 3. a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,
 4. b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby,
 5. Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

    4. Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

 1. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stoji na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržiavať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byt‘ pripravený poskytnúť taxislužbu.
 2. Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií môže vozidlo osobnej taxislužby, v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

ČL. VIII

Výkon taxislužby

 1. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.
 2. a) prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred, jednorazovo alebo opakovane.
 3. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.
 4. Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho) má rozsvietené strešné svietidlo.
 5. a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté,
 6. b) osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo odmontované.
 7. Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.
 8. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.
 9. Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.
 10. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť TAXI.
 11. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho,
 12. a) po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
 13. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxislužby.
 14. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožınu cestujúceho.
 15. Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiaci,
 16. a) batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.
 17. Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadla najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera, ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich.
 18. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 19. a) na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je vozidlo taxislužby vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, musia ich také osoby pri preprave prednostne použiť.
 20. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
 21. a) číslo dokladu,
 22. b) dátum jazdy,
 23. c) zaplatené cestovné,

ČL. IX

Odmietnutie prepravy

 1. Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť‘ vykonať prepravu ak:
 2. a) trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť‘ alebo zdravie alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
 3. b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
 4. c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
 5. d) cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
 6. e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

ČL. X

 Nakladanie s nájdenými vecami

 1. Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.
 2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxıslužby ju vydať vlastníkovi,
 3. a) ak vlastník stratenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať‘ na dispečing taxislužby.
 4. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia,
 5. a) ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci,
 6. b) ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.
 7. Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent ceny nálezu,
 8. a) právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi, a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.
 9. Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a násl. Občianskeho zákonníka.

ČL. XI

Zmluva o preprave osôb

Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb

podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len prepravná zmluva“).

 1. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť‘ prepravnú zmluvu,
 2. a) rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.
 3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.
 4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. VII ods. 14 prepravného poriadku.
 5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. XI prepravného poriadku.
 7. Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby,
 8. a) nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

ČL. XII

Odstúpenie od zmluvy

1.Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2.Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a ciel prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

3.Cestujuci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

ČL. XIII

Zodpovednosť‘

1.Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniklú škodu,

 1. a) náhrada škody za omeškanie môže byt riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,
 2. b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byt riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
 3. c) svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
 4. Za škodu vzniklú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.

ČL. XIV

Riešenie škôd

 1. Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.
 2. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.
 3. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dni, ked‘ sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

ČL. XV

Mimoriadna udalosť

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len ,MU“) podľa prepravy taxislužbou sa považuje:
 2. a) dopravná nehoda,
 3. b) požiar vozidla,
 4. c) úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby.
 5. Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšetkým:
 6. a) bezodkladne zastaviť‘ vozidlo,
 7. b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,

c)poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

 1. d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 2. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný:
 3. a) ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polície,
 4. b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
 5. c) zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.
 6. V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri MU, postupuje dopravca a cestujúci, v rámci zodpovednosti, podľa čl. XIII a čl. XIV prepravného poriadku.
 7. V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri MU, podľa čl. XV ods. 4 prepravného poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

ČL. XIV

Záverečné ustanovenia

1.Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave osôb, pričom dopravca a cestujúci majú právo v

písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2 .Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami

vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

 1. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.zajotaxi.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto

zmeny nadobúdajú účinnosť.

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023

ZAJO TAXI                  0910 444 111

0915 444 111

DELTA – NEGRO, s.r.o.

Dolný Hričov 5, 013 41
IČO: 36 830 917

DIČ: 2022459307

IČDPH: SK2022459307

Číslo účtu: SK08 7500 0000 0040 2626 6008

Bankový ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Zapísaná: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 19463/L

V Tomáš Starovský – konateľ spoločnosti

V prípade akýchkoľvek otázok volajte     0910 433 063